The First Editorial Board of China Scientific Data

(January 2016 to May 2021)

 

·  Editor in Chief Guo Huadong

·  Chief Adviser Guo Yike

·  Associate Chief Editors
Wu Jiarui Ye Yujiang Yu Guirui Li Jianhui(Executive)

·  Editorial Board(A-Z)

Chen Gang

Chen Weiming

Cui Chenzhou

Gao Lizhi

Ge Zhigang

He Honglin

Hu Chenming

Huang Gang

Ji Liqiang

Li Guoqing

Li Jiangjun

Li Junsheng

Li Yixue

Li Changhua

Liu Lei

Luo Ze

Ma Juncai

Ma Keping

Meng Sheng

Meng Xiaofeng

Ouyang Zhiyun

Shi Lei

Shi Yong

Wang Juanle

Wang Lizhe

Wang Xinyan

Wang Xiujie

Wen Hao

Yang Xiaoyu

Yin Haiqing

Yin Ling

Zeng Dajun

Zhang Yaonan

Zhang Yuan

Zhou Guomin

Zhou Yuanchun

Zhu Yangyong

Zou Ziming